Previous Photo: Enjoying light ! Next Photo: Break time

Strasbourg, Août 2012.